ZAŠTO?

Evropske službe za zapošljavanje obezbjeđuju različite vrste savjetodavnih usluga, a savjetodavci se, u svome radu sa klijentima, susreću sa ličnim, socijalnim, finansijskim i drugim poteškoćama, koje tražioce zaposlenja ometaju u reintegraciji na tržište rada, pa efikasnost savjetodavne funkcije zavisi od stručne osposobljenosti savjetodavaca, ali i miksa politika koje se koriste u radu sa nezaposlenim osobama.

Miks politika mora proizlaziti iz potreba korisnika, koje definiše savjetodavac, a nezaposleno lice zajedno sa savjetodavcem definiše aktivnosti koje su potrebne da se što prije zaposli. S obzirom na veliki broj nezaposlenih lica po jednom savjetodavcu u birou, povećanjem korištenja e-usluga će se povećati obuhvat nezaposlenih lica u savjetodavnom procesu, jer će nezaposlena lica biti aktivnija u traženju posla, a neće biti obavezna da uvijek budu fizički prisutna u Birou i moći će interakciju obavljati u vrijeme koje im najviše odgovara. Kako bi to bilo moguće e-biro se razvija na funkcionalan i pristupačan način, a njegovo korištenje ne isključuje korištenje drugih kanala (telefonski, lično, web stranica itd.), već predstavlja podršku individualnom savjetovanju. Na ovaj način se omogućava brža i efikasnija komunikacija savjetodavca i nezaposlenog lica što je jako neophodno kako bi nezaposlena osoba znala da se savjetodavci bave rješavanjem problema, a ne samo odrađivanjem aktivnosti.

E-Biro se kao alat koristi isključivo dobrovljno, o čemu se nezaposleno lice izjašnjava na info sminaru.