INFO PAKET

Praksa pokazuje da uvođenje moderne službe za zapošljavanje zasnovane na oglednim (pilot) inicijativama u skladu sa najboljim praksama iz Evrope, vodi ka razvoju efikasnijih usluga za nezaposlene. Dakle, Biro treba razvijati nove usluge koje su neophodne kako bi brže integrisali nezaposlene osobe na tržište rada. Kanali koje u tom poslu koristi Biru su lično savjetovanje (svaki radni dan, po zakazivanju savjetovanja sa savjetodavcem), telefonski razgovor sa službenicima Biroa i internet usluge (na raspolaganju 7 dana u sedmici, 24 sata dnevno bez ograničenja

Evropske službe za zapošljavanje obezbjeđuju različite vrste savjetodavnih usluga, a savjetodavci se, u svome radu sa klijentima, susreću sa ličnim, socijalnim, finansijskim i drugim poteškoćama, koje tražioce zaposlenja ometaju u reintegraciji na tržište rada, pa efikasnost savjetodavne funkcije zavisi od stručne osposobljenosti savjetodavaca, ali i miksa politika koje se koriste u radu sa nezaposlenim osobama.

Miks politika mora proizlaziti iz potreba korisnika, koje definiše savjetodavac, a nezaposleno lice zajedno sa savjetodavcem definiše aktivnosti koje su potrebne da se što prije zaposli.

Kada savjetodavac registruje nezaposleno lice, ono će sa tim pristupnim podacima imati priliku da od kuće ili bilo kod drugog mjesta sa internetskim priključkom pristupi svom nalogu na e-Birou i da:

Savjetodavac ima mogućnost da uvidom u profil nezaposlenog lica prati implementaciju dogovorenih aktivnosti, provjerava da li profil kandidata odgovara otvorenim radnim mjestima sa kojima je upoznat Biro.

Na ovaj način se ostvaruje bliska komunikacija između nezaposlenog lica i savjetodavca, što povećava šanse nezaposlenog lica da pronađe odgovarajuće zaposlenje.